JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
Analiza -- Przegląd i optymalizacja procesów finansowych

 

Audyt skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej niesie ze sobą konieczność sprawnej koordynacji prac wszystkich audytorów badających sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy. Kluczowe jest więc dla nas odpowiednie planowanie prac w uzgodnieniu z naszymi klientami.
 
Dla powodzenia procesu sporządzania i badania sprawozdań skonsolidowanych niezwykle istotne jest właściwe zorganizowanie systemu raportowania całej grupy np. w zakresie ewidencji transakcji wewnątrz grupy kapitałowej w zakresie jednolitej polityki rachunkowości itp. Dlatego wspomagamy naszych klientów w procesie planowania prac zmierzających do przygotowania sprawozdania grupy kapitałowej. Dla klientów sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) przygotowaliśmy narzędzie wspomagające proces konsolidacji od etapu wypełnienia pakietów konsolidacyjnych przez jednostki objęte konsolidacją, aż po sporządzenie kompletnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (łącznie z informacją dodatkową).
 
Na każdym etapie dzielimy się naszymi obserwacjami i wnioskami. W trakcie prac w spółkach należących do grupy od razu analizujemy zgodność obrotów wewnętrznych, niezrealizowanych marż oraz zgodność stosowanej polityki rachunkowości z polityką zaakceptowaną przez grupę. Łączenie spółek i budowanie sprawozdań skonsolidowanych grup kapitałowych to niezwykle skomplikowany obszar rachunkowości. Jest to pochodną złożonych powiązań kapitałowych oraz różnorodnych transakcji i powiązań kapitałowych. Olbrzymie doświadczenie naszych ekspertów w dziedzinie skonsolidowanych sprawozdań finansowych pozwala na rozstrzyganie najbardziej skomplikowanych problemów w tej dziedzinie.
 
Audyt skonsolidowanych sprawozdań finansowych opiera się na analizie prawidłowości przeprowadzenia poszczególnych etapów sporządzania skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej. 
 
Do etapów tych można zaliczyć:
 
  • ustalenie składu grupy kapitałowej
  • ustalenie momentu objęcia kontroli oraz aktywów netto na dzień objęcia kontroli połączone z weryfikacją przeprowadzonych wycen składników aktywów i pasywów
  • sprawdzenie wyliczenia tzw. korekt kapitałowych czyli ustalenia wartości firmy
  • sprawdzenie prawidłowości ustalenia odpisów amortyzacyjnych wartości firmy lub prawidłowości przeprowadzenia testu na utratą wartości tejże wartości firmy
  • analiza prawidłowości wyłączeń konsolidacyjnych w tym wyłączeń niezrealizowanych marż, obrotów i rozrachunków wewnętrznych
  • kontrola rachunkowa sprawozdania skonsolidowanego sprawdzenie prawidłowości i kompletności danych prezentowanych w sprawozdaniu skonsolidowanym