JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
Analiza --

Audyt podatkowy wykonywany jest przez grono do?wiadczonych doradców podatkowych oraz bieg?ych rewidentów. Podstaw? audytu jest ?cis?a wspó?praca z Klientem, pod dyskusje poddawane s? wszelkie w?tpliwo?ci, tak?e w zakresie nieobj?tym audytem zg?oszone przez Klienta.

 

W przypadku stwierdzenia nieprawid?owo?ci, b?d? identyfikacji zagro?enia, prezentowane s? mo?liwe do zastosowania rozwi?zania eliminuj?ce nieprawid?owo?ci lub minimalizuj?ce ryzyka. Wynikiem przeprowadzonych prac jest raport z audytu podatkowego.