JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
Wsparcie biznesowe -- Co-sourcing Nadzór ksi?gowy

Nadzór ksi?gowych pozwala na pozostawnienie realizacji funkcji ksi?gowej wewn?trz struktury organizayjnej. Istot? us?ugi jest wspó?tworzenie z Klientem ksi?g rachunkowych w indywidualnie okre?lonym zakresie, w zale?no?ci od potrzeb Klienta. Za naistotniejsze zalety tego rozwi?zania nale?y uzna? transfer specjalistyczny know-how w zakresie funkcji ksi?gowej dla Klienta.

 

Produkt zapewnia Klientowi bezpiecze?stwo w zakresie negatywnych skótków w prowadzeniu ksi?g rachunkowych w kontek?cie prawa bilansowego i podatkowego. Wyniki pracy zwi?zane z us?ug, a w ramach nadzoru ksi?gowych uzale?nione s? od indywidulanych uzgodnie? zakresu prac.