JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
Wsparcie biznesowe -- Due diligence

Due dilingence to proces gromadzenia informacji, a nast?pnie przeprowadzanie na ich podstawie dok?adnej analizy dotycz?cej wszystkich aspektów funkcjonowania przedsi?biorstwa. Teoretycznie, jest to "potwierdzenie" wszystkich informacji, które zosta?y wcze?niej przekazane przez przedsi?biorc?, a praktycznie "rozbudowanie" wiedzy inwestora na temat inwestycji. Na ten proces sk?adaj? si? czynno?ci badawcze, przeprowadzane na podstawie informacji ju? posiadanych.

 

Zakres us?ugi:

 

  • Produkt/us?uga i otoczenie przedsi?biorstwa - analiza g?ównych aspektów funkcjonowania przedsi?biorstwa, czyli przede wszystkim jego produktów/us?ug (obecnych, wdra?anych, planowanych czy rozwa?anych), procesu produkcyjnego, klientów, konkurentów (ich produktów, substytutów itp.), a tak?e analiza przewagi konkurencyjnej i jej ?róde?
  • Organizacja przedsi?biorstwa - a w tym analiza struktury przedsi?biorstwa, zakresu uprawnie? 
    i odpowiedzialno?ci oraz funkcjonowania poszczególnych dzia?ów, organizacja sprzeda?y czy produkcji itp.
  • Analiza finansowa
  • Kapita? pracuj?cy i przep?ywy gotówkowe
  • Struktura przychodów i kosztów
  • Analiza wska?nikowa - jej celem oszacowanie osi?gni?? przedsi?biorstwa w ?wietle za?o?onych celów i strategii; jest ona realizowana poprzez analiz? wska?nikow? i analiz? przep?ywów gotówkowych
  • Projekcje finansowe - w tym m.in. opis wykorzystania pozyskanych ?rodków
  • Projekcje finansowe - w tym m.in. opis wykorzystania pozyskanych ?rodkówInne: analiza aspektów prawnych, analiza ksi?gowa (w tym badanie sprawozda? finansowych przez bieg?ego ksi?gowego)