JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
Wsparcie biznesowe -- Przekszta?canie spó?ek

Przekszta?canie spó?ek stanowi bardzo dogodny sposób zmiany formy prawnej spó?ki, nie powoduje bowiem konieczno?ci rozwi?zania starej spó?ki i przeniesienie jej maj?tku na nowy podmiot. Szczególnie istnieje dla dzia?alno?ci gospodarczej s? po??czenia spó?ek (tzw. fuzje), których celem jest koncentracja kapita?ów integracyjnych spó?ek. W zakresie przekszta?ce? formy prawnej istniej?cych podmiotów gospodarczyk firma Jadmar ?wiadczy pomoc w nast?puj?cych sytuacjach: 

 

Po??cznie spó?ek (tzw. fuzje) i przej?cie spó?ek

Przekszta?canie spó?ek polegaj?ce na ich modyfikacji prawnej:

  • przekszta?canie spó?ek osobowych w spó?ki kapita?owe
  • przekszta?canie spó?ek kapita?owych w osobowe
  • przekszta?canie spó?ek osobowych w inne spó?ki osobowe
     

Podzia? spó?ek:

  • przez przeniesienie majatku na inne spó?ki
  • przez zawi?zanie nowych spó?ek, na których przechodzi maj?tek spó?ki dziennej
  • Podatek od nieruchomo?ci i podatki lokalne
  • podzia? przez przej?cie i zawi?zanie
  • podzia? przez wydzielenie