JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
Wsparcie biznesowe -- Mi?dzynarodowe Standardy Rachunkowo?ci

Przepisy unijne zobowi?zuj? wszystkie spó?ki gie?dowe do raportowania zgodnie ze standardami MSR/MSSF. Dla obecnych i przysz?ych emitentów oraz ich spó?ek zale?nych oznacza to konieczno?? modyfikacji systemu SAP. W ?lad za unijnym „Rozporz?dzeniem o rachunkowo?ci”, nowelizacja polskiej Ustawy o rachunkowo?ci zobowi?zuje wszystkich emitentów papierów warto?ciowych dopuszczonych lub ubiegaj?cych si? 

o dopuszczenie do obiegu w Polsce lub w UE, do stosowania sprawozdawczo?ci zgodnej z MSSF (Mi?dzynarodowe Standardy Sprawozdawczo?ci Finansowej) i MSR (Mi?dzynarodowe Standardy Rachunkowo?ci). Konieczno?? zmian dotyczy nie tylko firm notowanych na warszawskiej gie?dzie, ale tak?e przedsi?biorstw, których spó?ka-matka jest firm? gie?dow? w innym kraju UE.
 
Grupy kapita?owe oczekuj? raportowania zgodnie z MSR od swoich spó?ek-córek, równie? tych nienotowanych na gie?dzie. Wiele firm ju? dostosowa?o si? do wymogów MSR/MSSF – w taki sposób, ?e wyniki finansowe na koniec roku „r?cznie” przek?adane s? na standardy mi?dzynarodowe. Jest to jednak rozwi?zanie pracoch?onne i obci??one du?ym ryzykiem powstawania b??dów.
 
Wprowadzenie standardów MSR/MSSF wymaga dobrej znajomo?ci nowych regulacji prawnych, oraz mo?liwo?ci ich odwzorowania w systemie SAP. Wymaga to zaanga?owania kierownictwa firmy odpowiedzialnego za obszar finansów, oraz osób dysponuj?cych odpowiedni? wiedz? z zakresu SAP. W odpowiedzi na te potrzeby Jadmar oferuje produkt „MSR/MSSF w SAP”, ??cz?cy konsulting biznesowy z wdro?eniem odpowiednich zmian w systemie SAP.
 
Pakiet sk?ada si? z nast?puj?cych elementów:
  • audyt ewidencji danych – zdefiniowanie istniej?cych ró?nic mi?dzy obecnym rozwi?zaniem a wymaganiami MSR/MSSF
  • dostosowanie konfiguracji SAP
  • automatyzacja raportowania
  • usprawnienie systemu komunikacji z rynkiem kapita?owym - przygotowanie zestawu formularzy i raportów
    (z wykorzystaniem gotowej bazy raportów, dostarczanej przez BCC w ramach produktu), spe?niaj?cego
    restrykcyjne wymagania MSR/MSSF