JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
Wsparcie biznesowe -- Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Przepisy unijne zobowiązują wszystkie spółki giełdowe do raportowania zgodnie ze standardami MSR/MSSF. Dla obecnych i przyszłych emitentów oraz ich spółek zależnych oznacza to konieczność modyfikacji systemu SAP. W ślad za unijnym „Rozporządzeniem o rachunkowości”, nowelizacja polskiej Ustawy o rachunkowości zobowiązuje wszystkich emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub ubiegających się 

o dopuszczenie do obiegu w Polsce lub w UE, do stosowania sprawozdawczości zgodnej z MSSF (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej) i MSR (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości). Konieczność zmian dotyczy nie tylko firm notowanych na warszawskiej giełdzie, ale także przedsiębiorstw, których spółka-matka jest firmą giełdową w innym kraju UE.
 
Grupy kapitałowe oczekują raportowania zgodnie z MSR od swoich spółek-córek, również tych nienotowanych na giełdzie. Wiele firm już dostosowało się do wymogów MSR/MSSF – w taki sposób, że wyniki finansowe na koniec roku „ręcznie” przekładane są na standardy międzynarodowe. Jest to jednak rozwiązanie pracochłonne i obciążone dużym ryzykiem powstawania błędów.
 
Wprowadzenie standardów MSR/MSSF wymaga dobrej znajomości nowych regulacji prawnych, oraz możliwości ich odwzorowania w systemie SAP. Wymaga to zaangażowania kierownictwa firmy odpowiedzialnego za obszar finansów, oraz osób dysponujących odpowiednią wiedzą z zakresu SAP. W odpowiedzi na te potrzeby Jadmar oferuje produkt „MSR/MSSF w SAP”, łączący konsulting biznesowy z wdrożeniem odpowiednich zmian w systemie SAP.
 
Pakiet sk?ada si? z nast?puj?cych elementów:
  • audyt ewidencji danych – zdefiniowanie istniejących różnic między obecnym rozwiązaniem a wymaganiami MSR/MSSF
  • dostosowanie konfiguracji SAP
  • automatyzacja raportowania
  • usprawnienie systemu komunikacji z rynkiem kapitałowym - przygotowanie zestawu formularzy i raportów
    (z wykorzystaniem gotowej bazy raportów, dostarczanej przez BCC w ramach produktu), spełniającego
    restrykcyjne wymagania MSR/MSSF