JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
Wsparcie biznesowe -- Optymalizacja kosztów przedsi?biorstwa

Wzrost przedsi?biorstw ma charakter nierównomierny i zale?y zarówno od panuj?cej koniunktury gospodarczej, jak i etapu na jakim znajduje si? cykl ?ycia bran?y, w jakiej dzia?a Przedsi?biorstwo. Koniunktura i charakter bran?y decyduj? zatem o tym, czy realizacja celów ekonomicznych przedsi?biorstwa powinna odby? si? drog? wzrostu przychodów czy ograniczania kosztów. Celem niniejszej us?ugi, skierowanej do przedsi?biorstw zamierzaj?cych optymalizowa? poziom ponoszonych kosztów, jest identyfikacja obszarów, w których istnieje potencja? do ich redukcji.

 
Dzi?ki analizie trendów i zwi?zków mi?dzydanymi ilo?ciowymi i warto?ciowymi, charakteryzuj?cymi  dzia?alno?? przedsi?biorstwa w d?u?szym okresie czasu oraz mi?dzy planami a ich wykonaniem mo?na wskaza? obszary w których istnieje najwi?kszy potencja? optymalizacyjny. Takie podej?cie umo?liwia obiektywne  i stosunkowo szybkie przeprowadzenie diagnozy i okre?lenie kierunków dzia?a? restrukturyzacyjnych.
 
Zakres prac:
  • wst?pnego zapoznanie si? z dzia?alno?ci? i organizacj? przedsi?biorstwa (wywiady)
  • uzyskania danych do analizy
  • cyklu spotka? z kadr? kierownicz? s?u??cych weryfikacji wst?pnych ustale?
  • analizy danych