JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
Szkolenia -- Szkolenia ksi?gowych

Firma Jadmar organizuje tak?e szkolenia ksi?gowych, g?ównych ksi?gowych jak z najpopularniejszego pakietu biurowego produkowanego przez Microsoft (szkolenia MS Excel, Word, PowerPoint; Access). Szkolenia organizowane s? pod zamówienie dla konkretnego odbiorcy, uwzgl?dniaj?cy specyficzne potrzeby konkretnej firmy i wskazanej grupy pracowników, daj?cy szeroki margines na dyskusj? i indywidualne potraktowanie problematyki, a jednocze?nie pozwalaj?cy na sprawdzenie posiadanej i nabywanej w trakcie szkolenia wiedzy daje wysok? gwarancj?, ?e pieni?dze przeznaczone na ten cel zostan? wydane w?a?ciwie i zapewni? okre?lony z góry skutek.

 
 
Nasza oferta szkoleniowa skierowana jest przede wszystkim dla du?ych i ma?ych firm ale tak?e dla osób indywidualnych . W zale?no?ci od potrzeb firmy uczestnikami szkole? mog? by? zarówno do?wiadczeni pracownicy, którzy chc? podwy?szy? swoje kwalifikacje, jak i osoby zaczynaj?ce dopiero prac? na danym stanowisku. Zdobyte do?wiadczenie oraz wysoki poziom merytoryczny organizowanych przez nas szkole? spotka?y si? z uznaniem wielu firm, które korzysta?y z naszych us?ug. Oferujemy przy tym bardzo atrakcyjne ceny, których wysoko?? jest ka?dorazowo uzgadniana z Klientem, przy uwzgl?dnieniu zakresu szkolenia, z?o?ono?ci problematyki i liczby osób.