JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
O Firmie -- Jadmar Sp. z o.o.

Wspó?czesny pogl?d na zarz?dzanie przedsi?biorstwem w ci?gu dwóch ostatnich dekad radykalnie si? zmieni?. Gospodarka rynkowa uczy nas zarz?dzania pieni?dzmi i tym co najcenniejsze - czasem. Bez w?tpienia na efektywne gospodarowanie tym ostatnim wp?ywa szybko?? oraz rzetelno?? dostarczonych i przetworzonych informacji o biznesie. Informatyka, telekomunikacja i profesjonalne s?u?by ksi?gowe doskonale ten proces skracaj? i usprawniaj? - ofiarowuj? zarz?dzaj?cym czas, tak cenny we wspó?czesnym biznesie.

Zespó? JADMAR ??czy kompetencje i do?wiadczenie. M?oda grupa ksi?gowych, informatyków i grafików oraz do?wiadczona kadra zarz?dzaj?ca pozwala na tworzenie ?mia?ych i efektywnych projektów. Naszymi najwi?kszymi warto?ciami s?: po??czenie dwóch si? – ?wie?o?ci i do?wiadczenia – oraz zaanga?owanie pracowników w realizowane projekty, przede wszystkim w interesie naszych Klientów

Wieloletnie do?wiadczenie oraz zaanga?owanie w powodzenie i rozwój przedsi?wzi?? naszych klientów powoduj?, i? jeste?my postrzegani jako profesjonalny partner, dla którego dobro klienta jest najwa?niejsze. Witamy tym samym Pa?stwa na naszych stronach internetowych.JADMAR sp. z o.o. realizuje projekt wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.