JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
O Firmie -- Jadmar Sp. z o.o.

Współczesny pogląd na zarządzanie przedsiębiorstwem w ciągu dwóch ostatnich dekad radykalnie się zmienił. Gospodarka rynkowa uczy nas zarządzania pieniędzmi i tym co najcenniejsze - czasem. Bez wątpienia na efektywne gospodarowanie tym ostatnim wpływa szybkość oraz rzetelność dostarczonych i przetworzonych informacji o biznesie. Informatyka, telekomunikacja i profesjonalne służby księgowe doskonale ten proces skracają i usprawniają - ofiarowują zarządzającym czas, tak cenny we współczesnym biznesie.

Zespół JADMAR łączy kompetencje i doświadczenie. Młoda grupa księgowych, informatyków i grafików oraz doświadczona kadra zarządzająca pozwala na tworzenie śmiałych i efektywnych projektów. Naszymi największymi wartościami są: połączenie dwóch sił – świeżości i doświadczenia – oraz zaangażowanie pracowników w realizowane projekty, przede wszystkim w interesie naszych Klientów

Wieloletnie doświadczenie oraz zaangażowanie w powodzenie i rozwój przedsięwzięć naszych klientów powodują, i? jesteśmy postrzegani jako profesjonalny partner, dla którego dobro klienta jest najważniejsze. Witamy tym samym Państwa na naszych stronach internetowych.JADMAR sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


KLAUZULA INFORMACYJNA


Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JADMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Różanej 95, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000007004, posiadający NIP 6121546267 i REGON 230822735, zwany dalej Administratorem Danych osobowych.

2. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 59-700 Bolesławiec ul. Różana 95, lub e-mail: sekretariat@jadmar.com.pl.

3. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Edyta Kaleta, z którym można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 59-700 Bolesławiec ul. Różana 95, lub e-mail: iod@jadmar.com.pl.

4. Administrator Danych Osobowych prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych powierzonych do przetwarzania.

5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowych powierzone do przetwarzania, przetwarzane będą w celu:
a) podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie Pani/Pana zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) wykonania na podstawie zawartej umowy o prowadzenie Księgi Rachunkowej/Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów/Ryczałtu Ewidencjonowanego/Rozliczeń ZUS (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed Pani/Pana roszczeniami realizując nasz prawnie uzasadniony interes (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d) oferowania Pani/Panu naszych usług, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb (profilowania), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) udzielenia odpowiedzi na pytanie w przypadku zapytania ogólnego lub ofertowego za pomocą formularza kontaktowego, celem dostarczenia treści informacyjnych w postaci udzielenia wszelkich informacji na temat swojej działalności oraz na temat oferowanych przez siebie usług na żądanie zainteresowanych osób (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f) zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na terenie monitorowanym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Jadmar Sp. z o.o., w tym w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („ustawa AML”).

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia umowy, udzielenia odpowiedzi na pytania lub przekazania informacji dotyczącej usługi.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach szczegółowych w zakresie Kodeksu Pracy oraz przepisów podatkowych.

8. Posiada Pani/Pan prawo do:

• żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

• przenoszenia danych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego,

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywanie do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach szczegółowych w zakresie Kodeksu Pracy oraz przepisów podatkowych