JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
Rachunkowo?? -- Rycza?t ewidencjonowany

Rycza?t ewidencjonowany jest specyficzn? form? opodatkowania, gdzie podstaw? jest przychód, a nie jak w innych formach dochód, tzn przychód pomniejszony o koszty.

Wybór rycza?towej formy opodatkowania zale?y przede wszystkim od charakteru dzia?alno?ci. Op?aca si? by? rycza?towcem g?ownie wtedy, gdy w cenie produktu znaczny procent stanowi wk?ad niematerialny (technologia, wiedza, robocizna w?asna). Rycza?t nie jest obowi?zkowy i mo?na si? go zrzec. Nale?y jednak pami?ta? aby przychody z dzia?alno?ci nie przekroczy?y limitu jaki obowi?zuje za dany rok podatkowy. W ramach naszych us?ug ksi?gowych proponujemy fachow? obs?ug? w zakresie ksi?gowania.
W zale?no?ci od rodzaju prowadzonej dzia?alno?ci ustawodawca przewidzia? ró?ne stawki podatku rycza?towego od 3% do 20%.

 

 

Rycza?t ewidencjonowany dla podatników VAT:

 

  • ewidencja zdarze? gospodarczych
  • rejestry VAT
  • ewidencji ?rodków trwa?ych i wyposa?enia
  • sporz?dzanie miesi?cznych deklaracji do Urz?du Skarbowego oraz dostarczenie ich do urz?dów

 

 

 

 

Rycza?t ewidencjonowany bez podatku VAT:

 

  • ewidencja zdarze? gospodarczych
  • ewidencja ?rodków trwa?ych i wyposa?enia