JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
Rachunkowo?? -- Ksi?gi rachunkowe

 

Ksi?gi rachunkowe to dokumentacja ksi?gowa obejmuj?ca zbiory zapisów ksi?gowych, obrotów (sum zapisów) i sald. Odzwierciedlaj? aktywa, pasywa, przychody i koszty firmy. Stanowi? podstaw? do sporz?dzenia sprawozdania finansowego.

 

 

Zakres us?ugi:

 

 • otwarcie ksi?g rachunkowych na dzie? rozpocz?cia dzia?alno?ci wraz z utworzeniem zak?adowego planu kont
 • wyprowadzanie zaleg?o?ci ksi?gowych
 • bie??ce ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sporz?dzanie miesi?cznych deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych [ CIT-2 ] i podatku od towarów i us?ug [ VAT-7 ]
 • sporz?dzanie ewidencji zakupów i sprzeda?y VAT
 • prowadzenie ewidencji ?rodków trwa?ych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
 • kresowe sporz?dzanie sprawozda? statystycznych wymaganych przez G?ówny Urz?d Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski
 • sporz?dzanie bilansu zamkni?cia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowi?za? i nale?no?ci, sporz?dzanie zeznania o wysoko?ci osi?gni?tego rocznego dochodu [CIT-8]
 • sporz?dzanie raportów dla Zarz?du, Rady nadzorczej, w?a?cicieli, jednostek powi?zanych, w tym równie? zagranicznych
 • udzielanie konsultacji ksi?gowych dotycz?cych prawid?owego dokumentowania operacji gospodarczych
 • opracowanie zak?adowego planu kont dostosowanego do potrzeb jednostki