JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
Analiza -- Sprawozda? finansowych

Celem ?wiadczonych przez nas us?ug audytorskich jest uwiarygodnienie danych finansowych poprzez wydanie opinii audytora potwierdzaj?cej ich rzetelno?? i jasno??.

 
Kluczow? cech? odró?niaj?c? t? us?ug? od audytu sprawozda? finansowych jest przeprowadzenie audytu i wydanie opinii jedynie o cz??ci sprawozdania finansowego np. o cz??ci przedstawiaj?cej ?rodki trwa?e lub zapasy. Zarówno procedura wykonania takiej us?ugi jak i opinia audytora s? podobne jak w przypadku audytu sprawozdania finansowego. Z tego powodu zalecamy naszym klientom, aby us?uga taka ?wiadczona by?a przez tego samego audytora, który wcze?niej zbada? ca?e sprawozdanie finansowe, co pozwala unikn?? kosztów zwi?zanych z ponownym przeprowadzaniem szerokich procedur audytorskich.
 

 

 

 

Jako dokumenty ko?cowe, klient otrzymuje:

 

 

  • opini? bieg?ego rewidenta
  • raport bieg?ego rewidenta
  • do Zarz?du (je?eli stwierdzimy potrzeb? jego sporz?dzenia)
  • list do Rady Nadzorczej (je?eli stwierdzimy potrzeb? jego sporz?dzenia)